We Are Hiring

We are hiring – Experienced brewery/Packaging assistant

Svensk text längre ned

We are seeking a Brewery/Packaging Assistant to join our team and help us package and ship our delicious beers. At first, the focus will be on packaging and cellaring, but you will also be involved in our beer design and help us produce the beers of our common dreams. We are looking for someone who is passionate about beer and eager to learn and grow with us.

Responsibilities:

Assist in the packaging and shipping of our beer, including canning and kegging.
Responsible for the conditioning of beer, pre-packaging.
CIP cleaning
Maintain a clean and organized work environment in the packaging area, ensuring that all equipment is clean and ready for use.
Help maintain inventory of raw materials, finished products, and packaging supplies.
Work alongside the brewing team to learn about our brewing process and contribute to beer design in the future.
Participate in sensory evaluation of beer to ensure quality and consistency of our products.
Provide creative input and contribute to achieving both individual and team goals.
In addition to packaging and potential beer design responsibilities, the Packaging/Brewery Assistant may also be responsible for giving tours of our brewery and sharing their knowledge and passion for craft beer with visitors. This aspect of the job is still being decided by the management team, but we are looking for someone who is confident and enthusiastic about sharing their love for brewing with others. If this is something that interests you, please let us know in your cover letter.

Requirements:

Passion for craft beer and eagerness to learn and grow in the industry.
Ability to work in a fast-paced and physically demanding environment, including standing for long periods of time, lifting heavy objects, and working in wet and noisy conditions.
Good communication skills and ability to work as part of a team.
Strong attention to detail and ability to follow instructions and procedures accurately.
Flexibility to work on weekends and holidays when needed.

Experience:

We would like you to have experience working in a brewery. If you have worked in a similar business, let us know in your application.

Education:

Any college-level coursework in brewing, fermentation, or related fields is a plus.

Benefits:

  • The opportunity to take part in beer design and potentially produce the beers of your dreams (so long as they’re tasty/hoppy/dark/sexy dreams).
  • The chance to work in a creative environment within one of Europe’s most exciting and friendly beer scenes. Not to mention, Sweden’s best beer city.
  • If you’re interested in spirits and want to learn more about it, there are opportunities to do so within our company.
  • A fun and exciting workplace where everyone is challenged and appreciated.
  • Competitive salary, negotiable according to experience and the quality of work.

We expect our employees to work hard, but we also aspire to create a fun and exciting workplace where everyone can feel challenged and appreciated. If you are a passionate and hard-working individual with a desire to learn and grow in the brewing industry, please send your resume to jobs@beerbliotek.com and a cover letter that showcases your personality and your love for craft beer.

Svenska

Vi söker en bryggeri- och förpackningsassistent till vårt team för att hjälpa oss med tappning och att leverera ut våra läckra öl. Till en början kommer fokus att ligga på tapping, jäsning, torrhumling och kolsyremätning (cellaring), men du kommer också att vara delaktig i vår öldesign och hjälpa oss att producera våra gemensamma drömmars öl. Vi söker dig som brinner för öl och som vill växa med oss.

Ansvarsområden:

Assistera vid tappning och utleverans av vår öl, inklusive burktappning och fattappning.
Ansvarig för jäsning, torrhumling och kolsyremätning av öl, innan paketering.
CIP rengöring
Upprätthålla en ren och organiserad arbetsmiljö i förpackningsområdet, och se till att all utrustning är ren och klar att användas.
Hjälpa till att upprätthålla lager av råvaror, färdiga produkter och förpackningsmaterial.
Arbeta tillsammans med bryggteamet för att lära dig om vår bryggprocess och bidra till öldesign.
Delta i sensorisk utvärdering av öl för att säkerställa att kvaliteten och nivån för våra produkter är hög.
Ge kreativ input och bidra till att uppnå både dina individuella och teamets mål.

Utöver tappning och potentiellt öldesignsansvar kan bryggeri/förpackningsassistenten också vara ansvarig för att ge rundturer i vårt bryggeri och dela sin kunskap och passion för hantverksöl med besökarna. Denna aspekt av jobbet är fortfarande under utarbetning av ledningsgruppen, men vi söker någon som är trygg och entusiastisk över att dela sin kärlek till bryggning med andra. Om detta är något som intresserar dig, vänligen meddela oss i ditt personliga brev.

Krav:

Passion för hantverksöl och en iver att lära sig och växa i branschen.
Förmåga att arbeta i en fartfylld och fysiskt krävande miljö, som inkluderar långa stunder ståendes, att lyfta tunga föremål och att arbeta under våta och bullriga förhållanden.
God kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i ett team.
Vara uppmärksam på detaljer och ha en förmåga att följa instruktioner och procedurer noggrant.
Flexibilitet att arbeta på helger och helgdagar vid behov.

Erfarenhet:

Vi ser gärna att du har erfarenhet av tidigare bryggeriarbete. Om du har arbetat i en liknande verksamhet, meddela oss i din ansökan.

Utbildning:

Alla kurser på högskolenivå inom bryggning, jäsning eller relaterade områden är ett plus.

Fördelar:

  • Möjligheten att ta del av öldesign och potentiellt producera ölen du drömmer om (så länge drömmarna handlar om läckra/humliga/mörka/sexiga öl).
  • En chans att arbeta i en kreativ miljö inom en av Europas mest spännande och ölvänligaste scener. För att inte tala om, Sveriges bästa ölstad!
  • Om du är intresserad av sprit, och vill lära dig mer om det, finns det möjligheter att göra det inom vårt företag.
  • En rolig och spännande arbetsplats där alla utmanas och uppskattas.
  • Konkurrenskraftig lön, förhandlingsbar efter erfarenhet och kvaliteten på arbetet.

Vi förväntar oss att våra medarbetare jobbar hårt, men vi strävar också efter att skapa en rolig och spännande arbetsplats där alla kan känna sig utmanade och uppskattade. Om du är en passionerad och hårt arbetande individ och vill växa inom bryggeribranschen, skicka ditt CV till jobs@beerbliotek.com och ett personligt brev som visar upp din personlighet och kärlek till hantverksöl.